Privacy Verklaring Remedent nv/ GlamSmile

Remedent nv/ GlamSmile, gevestigd te 9000 GENT, Zuiderlaan 1-3/8, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.glamsmile.be

Zuiderlaan 1-3/8

9000 GENT

TEL 09 241 58 80

BTW BE 0474.973.168, RPR Gent

Remedent nv/ GlamSmile vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • Niet met anderen zullen delen
 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen of door gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

___________________________________________________________________________________

1. Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Remedent nv zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Remedent nv zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Remedent nv verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via info@glamsmile.be.

2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Remedent nv verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Remedent nv verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Remedent nv kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, geslacht, adres, gsm-nummer, …)
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met het bedrijf (bezoeken, telefoongesprekken)
 • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

Remedent nv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glamsmile.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • U van dienst te kunnen zijn
 • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden door middel van het versturen van nieuwsbrieven, acties, promoties...
 • U te kunnen contacteren indien nodig om onze dienstverlening te kunnen voeren
 • Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
 • Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants.

Remedent nv neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

4. Op welke wettelijke basis baseren wij ons?

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

 • De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten;
 • Uw toestemming;
 • Ons gerechtvaardigd belang.

5. Toegang door en doorgifte aan derden

Remedent nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Duur van de verwerking

Remedent nv houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan twee jaar voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Remedent nv verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Remedent nv bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Remedent nv desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Remedent nv. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar info@glamsmile.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Zorg er evenwel voor dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), het identiteitskaartnummer en uw rijksregisternummer onleesbaar is. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

9. Remedent nv als verwerker

Remedent nv kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden.

Remedent nv is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. Remedent nv is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet. Onze verplichtingen aangaande de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van onze klanten ontvangen worden geregeld in een verwerkersovereenkomst gesloten tussen Remedent nv en onze klant.

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@glamsmile.be